Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


ΑΓΡΙΝΙΟ 5-2-2013

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Β΄ ΕΛΜΕ Αιτω­λο­α­καρ­νανίας με απόφασή του τάσσεται ενά­ντι­α στην κατάργηση της αυτο­νο­μί­ας του Πα­νε­πι­στημίου Δυτικής Ελλάδας, ό­πως προωθεί­ται από την Κυβέρνηση μέσω του σχεδίου «Α­θη­νά».

Θυμίζουμε ότι οι φορείς της πόλης μας δι­εκ­δί­κησαν με σθένος και επιμονή για πολλά χρό­νια και εντέλει πέτυ­χαν τη λει­τουρ­γία αυ­τό­νο­μου ακαδημαϊκού ι­δρύ­ματος σε μια περιοχή η οποία στερείται ανά­λο­γων πολιτιστικών ανα­φο­ρών, εμφανίζει χαμηλή παραγωγικότητα και πλήτ­τεται από την με­τανάστευση των νέων της προς το εσωτε­ρι­κό ή το εξωτερικό. Δεν προ­τι­θέ­μεθα λοιπόν να απε­μπο­­λήσουμε χωρίς μάχη ένα αγαθό που φαντάζει ως η ση­μα­ντι­κότερη ανα­πτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας ούτε και θα επιτρέψουμε την επανά­λη­ψη φαινο­μέ­νων υφαρπαγής πανεπιστημιακών σχο­λών, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με την Οι­κο­νο­μι­κή Σχολή Αγρινίου.

Πιστεύουμε ότι η αυτονομία του Πανεπιστημίου μας και η περαιτέρω ενίσχυση του σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο καθώς και η δημιουργία των αναγκαίων κτηριακών υποδομών είναι ο μόνος δρόμος που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του και τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου